Jak zorganizować zawody sportowe?
Autor: Agnieszka Olszewska   
20.12.2014.

Zawody biegoweNiejednokrotnie osoba, która ma zorganizować zawody sportowe stawia sobie pytanie: jak przystąpić do realizacji tego zadania? Celem tego krótkiego poradnika jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie, a także podanie podstawowych wskazówek dotyczących organizacji zawodów sportowych.

Tak jak i w sporcie, w organizacji imprez i zawodów obowiązują konkretne zasady i reguły. A działania, mające na celu zorganizowanie zawodów, muszą być przemyślane i usystematyzowane, dlatego też dzielą się na etapy. Możemy wyróżnić trzy konieczne etapy:

 1. etap przygotowawczy (obmyślenie środków i sposobów działania; pozyskanie potrzebnych urządzeń, narzędzi, sprzętu sportowego oraz zapewnienie ich sprawnego działania; pozyskanie pomocników i wolontariuszy niezbędnych do organizacji imprezy)
 2. etap główny (realizacja programu zawodów)
 3. etap końcowy, czyli zakończenie imprezy (przywrócenie obiektu zawodów do stanu sprzed imprezy; złożenie i oddanie sprzętu; czynności porządkowe; analiza przebiegu imprezy; podziękowanie współorganizatorom).

 

Organizacja zawodów

Rozpoczynając organizowanie zawodów należy określić ich rodzaj i charakter – czy będzie to:

 • impreza masowa
 • indywidualna
 • zawody drużynowe itp.

Należy zapoznać się z obowiązującymi definicjami imprez (szczególnie jest to istotne w wypadku imprezy masowej, tu obowiązuje cała procedura dotycząca uzyskania zgody na jej organizację; DZ. U. 09.62.504).

Na tym etapie należy także określić ogólną koncepcję, a także sformułować cel główny oraz cele drugorzędne, jakie przyświecać będą planowanej imprezie. Konieczne będzie powołanie komitetu organizacyjnego i sprecyzowanie zadań poszczególnych jego członków. To właśnie komitet organizacyjny będzie odpowiedzialny za zajęcie się całością przygotowań.

Organizacja zawodów MTBOd pomysłowości i inicjatywy osób znajdujących się w komitecie organizacyjnym zależeć będzie powodzenie imprezy. Dlatego też dobór osób współtworzących komitet nie powinien (a wręcz nie może) być przypadkowy, a starannie przemyślany. Kierując się wyborem członków należy zwrócić uwagę na ich predyspozycje i mocne strony, zainteresowania, kompetencje i możliwości i według takich właśnie kryteriów rozdzielać między nich zadania, mające na celu doprowadzenie do jak najsprawniejszego zorganizowania zawodów.

Podczas organizowania imprezy sportowej można posiłkować się dostępnymi już na rynku narzędziami, jak system Competit, które ułatwią tę skomplikowaną pracę. Systemy te wspomagają np. rejestrację zawodników przez Internet. Dzięki nim organizator ma wiedzę o liczbie zapisanych osób, dostęp do płatności elektronicznych, informacji o profilach zawodników i wielu innych przydatnych funkcji.

 

Regulamin imprezy

Regulamin imprezy układany jest na podstawie ogólnej koncepcji zawodów sportowych. Obszerność tego dokumentu i zakres regulowanych przez niego spraw, a także jego treść zależne są od rodzaju, charakteru i zasięgu danej imprezy. Jest on wyrażony w konkretnych i ściśle sprecyzowanych zasadach, regułach i postanowieniach, które normalizują przebieg planowanego wydarzenia. Mają one również wpływ na sam sposób organizowania tej konkretnej imprezy sportowej.

Regulamin imprezy jest to dokument normujący działalność organizatorów, a także postępowania uczestników zawodów. Określa więc zarówno zasady współdziałania, jak i współuczestnictwa. Dlatego też język regulaminu powinien być jasny, sprecyzowany, jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich.

Regulamin imprezy powinien zawierać następujące punkty:

 1. Cele i zadania (podanie celu, jakiemu mają służyć zawody)
 2. Termin i miejsce zawodów
 3. Kierownictwo
 4. Uczestnictwo
 5. Program zawodów
 6. Sposób przeprowadzenia zawodów
 7. Zgłoszenia do zawodów
 8. Zasady finansowania
 9. Nagrody
 10. Postanowienia końcowe

 

Program zawodów

Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie minutowego planu imprezy. Złe ułożenie planu może doprowadzić do tego, że zawody nie spełnią postawionego sobie celu, a impreza okaże się po prostu nieciekawa.

Ogłoszenie programu z odpowiednim wyprzedzeniem ułatwia uczestnikom zawodów zorientowanie się w kolejności mających mieć miejsce wydarzeń.

Zasady układania programu:

 1. czas trwania zawodów – jednorazowo nie może on przekroczyć 3 godzin
 2. przeplatanie konkurencji – rozgrywki mniej interesujące powinny być przeplatane bardziej ciekawymi
 3. czas trwania konkurencji – należy pamiętać o jego obliczeniu i uwzględnieniu w planie minutowym (trzeba wziąć pod uwagę liczbę zawodników, czas startu jednego zawodnika, uwzględnić rezerwę czasu na doprowadzenie do porządku terenu zawodów, sali, zmiany przyborów lub urządzeń sportowych)
 4. widzowie – trzeba umiejętnie i we właściwych momentach zwracać ich uwagę na najistotniejsze punkty imprezy, informować ich o punktacji i wynikach

 

Przeprowadzenie imprezy

Organizowanie imprezy sportowejCała wstępna praca, mająca na celu przygotowanie zawodów, może pójść na marne, jeśli impreza zostanie źle przeprowadzona. Dlatego też ci, którzy są odpowiedzialni za jej przebieg, muszą być dokładnie poinformowani o wszystkich szczegółach, powinni doskonale znać swoje obowiązki i wiedzieć jakie czynności będą wykonywali w czasie trwania całej imprezy. Szczególnie dotyczy to zawodów o charakterze indywidualnym.

Przed imprezą należy zawsze przeprowadzić odprawę z kierownikami zespołów startujących, bądź też dostarczyć im szczegółowy komunikat zawierający wszystkie dane.

Warunkiem sprawnego przeprowadzenia imprezy jest:

 1. Na terenie gdzie odbywa się impreza nie mogą przebywać osoby postronne (kibiców, instruktorów, kolegów, rodziców itp.) - powinni znajdować się tylko startujący zawodnicy i osoby do tego upoważnione (sędziowie), służby pomocnicze, główny organizator.
 2. Zdyscyplinowanie zawodników.
 3. Nie wolno zawodnikom samowolnie wchodzić na teren imprezy oraz opuszczać go bez zezwolenia.
 4. Szybka, dokładna działalność komisji sędziowskiej i ściśle z nią współpracującej obsługi technicznej (obliczanie punktów, sporządzanie odpowiednich zestawień, treść komunikatów przekazywanych spikerowi).

 

Zakończenie

Po zakończeniu imprezy powinno nastąpić jej podsumowanie: ważnym elementem jest podsumowanie i ewaluacja imprezy oraz wyciągnięcie i zapisanie wniosków.

 

PODSUMOWUJĄC – planując organizację imprezy sportowej należy:

 • określić rodzaj i charakter zawodów, a także cel imprezy
 • ułożyć regulamin
 • napisać program zawodów

i w konsekwencji umiejętnie przeprowadzić imprezę sportową.
Skomentuj pierwsza/y

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Prosimy zaloguj się lub zarejestruj.